Logo Irisnet

JAARVERSLAG

2022 Fleche verte

INLEIDING

Photo Thierry Joachim

Thierry Joachim

General Manager IRISnet

In 2022 wisten we de organisatie van IRISnet in al zijn geledingen te optimaliseren

Tekenend voor het jaar was het wachten op de gunning van de IRISnet3 opdracht en de aanstelling van een privé-partner die ons de komende 15 jaar zal begeleiden. In die tussentijd werden onze activiteiten uiteraard op een lager pitje gezet. In het licht van dit gegeven zagen we ons genoodzaakt om, wat betreft de langetermijninvesteringen, zoals het uitwerken van nieuwe servicelijnen, de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur of nog, de aanwerving van nieuwe medewerkers, de pauzeknop in te drukken.

Van die bijzondere situatie maakten we echter handig gebruik om voor onze organisatie een ambitieus transformatieplan uit te rollen rond de drie pijlers Process, Tools & People. Die boeiende oefening mondde uit in de implementatie van een transformatieplan voor onze organisatie waarbij drie doelen centraal staan: toezien op de totale tevredenheid van onze klanten, de efficiëntie binnen de organisatie van IRISnet versterken en de kwaliteit van het dagelijkse leven van onze medewerkers naar een hoger niveau tillen.

Uiteraard rolden we de lopende projecten, waaronder het gewestelijke initiatief “Mijn school gaat digitaal” voor onderwijsinstellingen van het secundair onderwijs waar we krachtige wifi-netwerken uithouwen, verder uit.

Nog een belangrijk project is het delen van de in het Gewest aanwezige passieve glasvezelinfrastructuur. Op initiatief van minister Clerfayt beslisten vijf Brusselse administraties hun middelen te bundelen om het beheer van die infrastructuur te optimaliseren en de uitrol van het glasvezelnetwerk te versnellen. Op termijn moet IRISnet uitgroeien tot het unieke aanspreekpunt voor alle aanvragen met betrekking tot het gebruik van dat netwerk. De eerste reacties van potentiële klanten zijn overigens zeer bemoedigend.

In het licht van de recente hervorming van het vennootschapsrecht en de daarbij horende wettelijke verplichting om de rechtsvorm van onze organisatie om te zetten van een cvba in een bv, hebben we ook de statuten van IRISnet opnieuw op de tekentafel gelegd. In de nieuwe statuten hebben we de voorwaarden opgenomen voor benoemingen in de raad van bestuur, evenals de nieuwe marktvoorwaarden voor de onderneming.

In de loop van het jaar, dat werd gekenmerkt door het wachten op de aanwijzing van onze partner, hebben onze teams alles uit de kast gehaald om de instellingen die ons hun vertrouwen schonken, tevreden te stellen. Ik wil langs deze weg nogmaals alle medewerkers van harte danken voor hun inzet bij de voorbereiding van dit nieuwe tijdperk dat nu voor IRISnet zal aanbreken.

We kijken er alvast naar uit om vol uit de startblokken te schieten met de toewijzing van de IRISnet3-opdracht.

Photo Nicolas Locoge

Nicolas Locoge

Directeur-generaal Paradigm

Wachtende op het sluiten van de opdracht waarbij een nieuwe privé-partner zou worden aangewezen, was het voor IRISnet een wat eigenaardig jaar. Ik ben er dan ook bijzonder trots op dat IRISnet onder die omstandigheden is kunnen blijven groeien en een aantal ambitieuze projecten in de steigers wist te zetten.

In de eerste plaats was er de voortzetting van het “Mijn school gaat digitaal” project in het kader van het Europese relanceplan dat het Gewest in staat stelt middelbare scholen uit te rusten met computerapparatuur en draadloze verbindingen. Ter zake installeerde IRISnet wifi-netwerken in scholen om jongeren te helpen die vaardigheden aan te leren die alsmaar noodzakelijker worden voor de uitdagingen van morgen.

Ik denk ook aan de beslissing om openbare glasvezelnetwerken te delen. Dat is een project dat voortvloeit uit een reflectie op Gewestniveau over de noodzaak om de netwerkinfrastructuur te delen en zo met het oog op de uitbreiding van het glasvezelnetwerk een versnelling hoger te kunnen schakelen. IRISnet heeft als referentiespeler voor het beheer en de commercialisering van dit eengemaakte gewestelijk netwerk in dat proces in de toekomst beslist een rol te spelen.

Bovendien werd van de tijd die nodig was voor het doorlopen van de aanbestedingsprocedure met betrekking tot IRISnet3, dankbaar gebruik gemaakt om een nieuw samenwerkingskader tussen Paradigm en IRISnet voor te bereiden. Dit nieuwe kader zet de deur open voor de ontwikkeling van nog grotere ambities voor het Gewest.

Het maakt het ook mogelijk om de catalogus met IRISnet-diensten optimaal op te nemen in een ruimere gewestelijke catalogus. Paradigm maakt momenteel werk van de inventarisatie van diensten en behoeften binnen de gewestelijke instellingen om het beheer van de investerings- en dienstenportefeuilles te optimaliseren. IRISnet3 draagt een grote verantwoordelijkheid bij het ondersteunen van dit initiatief waarbij de gewestelijke applicaties op een efficiënte manier moeten worden gehomogeniseerd.

De reflectie die aan de grondslag ligt van de ontwikkeling van IRISnet3, heeft ook de ambitie bevestigd om de inspanningen op het gebied van investeringen en overlegde antwoorden op de grote uitdagingen van morgen voor de gewestinstellingen te optimaliseren. Denk daarbij aan IT-beveiliging, databeschikbaarheid en alles wat kan bijdragen tot de ontwikkeling van de Brusselse Smart City. Die uitdagingen in het verlengde van de digitale transitie vergen een gecoördineerd antwoord waarin IRISnet uiteraard een rol heeft te spelen. We kijken er dan ook naar uit om vol uit de startblokken te schieten na het toewijzen van de opdracht. De ambities voor de komende projecten en voor de verschillende opdrachten die IRISnet tot een goed einde moet brengen, zijn groot.

Logo Orange

Xavier Pichon

Bestuurder Orange Belgium

Als privépartner zijn we ons meer dan ooit tevoren bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het afwachten van de beslissing tot het gunnen van de openbare aanbesteding voor IRISnet3 maakte van 2022 voor ons partnerschap een overgangsjaar. Binnen die bijzondere context haalde IRISnet alles uit de kast om de totaliteit van zijn doelstellingen tot een goed einde te brengen. Ik maak van de gelegenheid dan ook graag gebruik om hier onze verschillende teams te danken voor hun inzet zowel op vlak van dagelijkse activiteiten als in het transformatieproces van de organisatie ter voorbereiding van de toekomst van onze onderneming. Samen wisten we de Brusselse instellingen tevreden te houden en droegen we ons steentje bij aan de ontwikkeling van hun digitale infrastructuur en diensten.

Dit keerpunt in de evolutie van IRISnet biedt ons de kans de balans op te maken van onze gemeenschappelijke actie binnen deze publiek-private samenwerking. Een blik op ons gemeenschappelijk verleden volstaat om het welslagen van deze onderneming en van zijn impact voor het Gewest, het CIBG (intussen omgedoopt tot Paradigm) en de Brusselse instellingen te meten. Het ter beschikking stellen van een krachtige infrastructuur en van diensten die steeds beter aansluiten op de grootte van het Gewest en tegen de best mogelijke voorwaarden, maakten het mogelijk om grote stappen vooruit te zetten. Het door ons opgezette digitale ecosysteem werd bovendien voortdurend ondersteund door een gecoördineerde aanpak van de digitale transformatie in perfecte harmonie met de gewestelijke overheidsinstanties.

Met ons antwoord op de aanbesteding voor de IRISnet3-opdracht wisten we onze verbintenissen voor de komende jaren opnieuw te bevestigen. Als privépartner zijn we ons meer dan ooit tevoren bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Orange Belgium Fonds, een lokale afdeling van de Fondation Orange, spitst zich met name toe op digitale inclusie waarbij verenigingen die zich inzetten voor de begeleiding van jongeren, vrouwen, migranten en maatschappelijke kwetsbare medeburgers actief worden gesteund. We helpen die doelgroepen hun digitale en ondernemersvaardigheden ontwikkelen in ons Orange Digital Center, dat onderdak vond bij BeCentral in hartje Brussel. Deze technologische ruimte, die volledig is gewijd aan het sensibiliseren rond en leren van de digitale cultuur, zal ook voor IRISnet en de Brusselse openbare instellingen een waardevolle tool vormen.

In onze visie op de toekomst van dit partnerschap willen we ook onze rol als incubator en stimulator van ICT-initiatieven verder tot ontwikkeling brengen. Dit moet onder meer tot uiting komen in het Orange Fab-programma, dat tot doel heeft startups te begeleiden bij hun ontwikkeling. De benadering bestaat erin startups te selecteren die actief zijn in speerpunttechnologie (IoT, Smart City, AI, Cloud, Cybersecurity, Network) en met die jonge bedrijven een co-innovatieproject op te zetten om een turbo te zetten op hun ontwikkeling en werkgelegenheid te scheppen. In die aanpak heeft IRISnet overigens een belangrijke rol te spelen in de mate dat er op die manier voor onze klanten nuttige oplossingen uit de bus moeten komen.

Wij zijn dan ook uitermate verheugd dat Orange werd aangesteld als vertrouwde telecommunicatiepartner van het Gewest voor de volgende 15 jaar. Meer dan ooit willen we trouw blijven aan onze 'best of breed'-aanpak door de uitbouw van het IRISnet-ecosysteem te stimuleren; een oplossing die voortaan ook openstaat voor particuliere klanten en uitgaat van elkaar wederzijds versterkende initiatieven van de overheidssector en de Orange-groep. In een toekomst waarin gegevens een cruciale rol zullen spelen op vlak van mobiliteit, energie, IT-beveiliging of nog, digitaal burgerschap, staat ons partnerschap voor een rist uitdagingen om de instellingen, bedrijven en de burgers van het Gewest te ondersteunen bij de integratie en harmonieuze toe-eigening van deze toekomstgerichte technologieën.

ACTIVITEITEN

Mijn school gaat digitaal

Pictogramme JIRA

De uitrol van superkrachtige wifi in Brusselse middelbare scholen op kruissnelheid

Het “Mijn school gaat digitaal” project kwam in 2022 op kruissnelheid. Meer en meer scholen zijn nu up-to-date en onze teams worden overal hartelijk onthaald. De implementatie van een krachtig wifi-netwerk biedt inderdaad heel wat nieuwe mogelijkheden aan leerlingen en aan de pedagogische teams van het secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Leerlingen als motor van de digitalisering

De digitalisering van onze maatschappij en economie heeft een groeiende impact op ons dagelijkse leven. Scholen spelen in die ontwikkeling een belangrijke rol: ze bevorderen niet alleen de democratisering van de toegang tot die digitale technologie, maar stimuleren tegelijk de ontwikkeling van vaardigheden en competenties op het vlak van nieuwe technologieën.

Een hoogwaardige digitale opleiding helpt niet alleen de codes van de digitale cultuur te begrijpen om fake news te onderscheiden, maar ook om inzicht te krijgen in de nieuwe instrumenten rond artificiële intelligentie en om ze te beheersen. Met het uitbouwen van de digitale capaciteiten binnen ons onderwijssysteem dragen we ook bij tot het terugdringen van de ongelijkheid tussen leerlingen die thuis toegang hebben tot de technologie en de leerlingen die daar thuis, omwille van met name hun sociale milieu, geen toegang toe hebben.

Yassine Zahri

IT-coördinator
Saint-Jean-Baptiste de La Salle instituut
Sint-Gillis

Vroeger was de wifi in onze school vrij onstabiel en beschikten we over weinig expertise ter plekke. Het “Mijn school gaat digitaal” project sluit dan ook naadloos aan op onze ambitie om geleidelijk aan een digitale versnelling hoger te schakelen. Voortaan trekken onze leerkrachten met de laptop naar de klas en hebben ze er probleemloos wifi. Bovendien kunnen de aanwezigheden met een tablet worden opgenomen en via de Smartschool applicatie met de ouders worden gedeeld.

chiffres clés

Hicham El Boujjoufi

IT-coördinator
Guy Cudell lyceum
Sint-Joost-ten-Node

Toen het project nog niet was uitgerold, konden onze leerkrachten hun laptop niet gebruiken om pedagogische activiteiten on line te delen via een beamer of interactief scherm. Voortaan kunnen ze via het gebruik van het internet in de klas echter afwisseling brengen in hun pedagogische aanpak. We werken ook in ‘mobiele” klassen met tablets of Chromebooks. Nu zijn die aangesloten op het wifi-netwerk zodat de leerlingen bij het maken van oefeningen in de klas in realtime kunnen interageren met de leerkracht.

“Mijn school gaat digitaal” op kruissnelheid

Het “Mijn school gaat digitaal” project, dat op initiatief van de Brusselse minister voor Digitalisering, Bernard Clerfayt, in 2021 in het kader van het Europese relanceplan en het Europese “NextGenerationEU” project uit de startblokken kwam, streeft ernaar de digitale tools van de leerlingen en van de scholen verder tot ontwikkeling te brengen waarbij de klemtoon wordt gelegd op wijken met een lage sociaaleconomische index.

In het kader van “Mijn school gaat digitaal” installeert IRISnet krachtige infrastructuur in de Brusselse scholen van het secundair onderwijs. Die service omvat een analyse van de behoeften van de school, de bekabeling en de installatie van de wifi-access points, inclusief drie jaar on site maintenance. En dat alles voor rekening van het Gewest. Bij afloop van het project, in 2024, moeten 240 Brusselse secundaire scholen zijn uitgerust met wifi.

Een nuttige en dankbare rol

De reactie van directies en onderwijsteams van de scholen gaan alle in dezelfde richting: het feit te kunnen beschikken over een krachtig draadloos netwerk in de school biedt heel wat nieuwe mogelijkheden en opent de deur voor alternatieve onderwijspraktijken. Zowel leerkrachten als leerlingen stellen het bijzonder op prijs te kunnen experimenteren met alternatieve pedagogische benaderingen en zich samen de digitale cultuur eigen te kunnen maken.

Introduction a Teleworking
Photo Nicolas Locoge

Nicolas Locoge

Directeur-generaal Paradigm

Met “Mijn school gaat digitaal” zien we erop toe dat de scholen voldoende zijn uitgerust om digitaal onderwijs te kunnen aanbieden. Op die manier kunnen ze de jongeren voorbereiden om actief deel te nemen aan de digitale maatschappij van morgen!

Mohamed Chihi

Informaticus & IT-coördinator Koninklijk Atheneum Brussel 2

Ons grote voordeel was dat we vóór de uitrol van dit project onze IT-apparatuur hadden geüpdatet, inclusief nieuwe bekabeling, switches en firewalls, en aansluiting op het IRISnet-glasvezelnetwerk. Op die manier hadden we al een gloednieuwe en goed onderbouwde infrastructuur nog vóór er een wifi-netwerk werd geïmplementeerd.

Photo Bernard Clerfayt

Bernard Clerfayt

Brussels Minister voor Digitalisering

Al sinds meerdere jaren is de digitale technologie niet meer weg te denken uit onze samenleving en scholen vormen daarop geen uitzondering. De nood aan een beveiligde toegang tot het internet is dan ook groot. Te meer daar digitale technologie op school heel wat voordelen biedt voor zowel de leerling als de leerkracht.

TRANSFORMATIE

IRISnet bereidt zich voor op de toekomst
en implementeert zijn strategische transformatie

logo accelerate
Na een eerste fase in 2021 (ANTICIPATE) bestaande uit het analyseren, beschrijven en definiëren van de verschillende processen, rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, startte IRISnet in 2022 de tweede fase van zijn transformatieplan (ACCELERATE) op. Daarbij staan drie pijlers centraal: Process, Tools & People.
Het transformatieproces bij IRISnet gaat de tweede fase in. Die bestaat erin de strategie in alle geledingen van de organisatie in te voeren.
PROCESS

In het licht van de evolutie van de maatschappij diende er van een “hero culture” te worden geschakeld naar een “process culture”. De impulsieve en reactieve startup mentaliteit van de beginjaren moet worden aangepast aan de nieuwe grootte van de organisatie. Op die schaal zijn processen, corporate governance en aan die processen conforme methodes immers onontbeerlijk. Die transformatie wordt ook op digitaal vlak doorgevoerd. Dat leidde dan weer tot een heroverweging van deze dimensie met een uitgekiende IT-afdeling en een volledig vernieuwde IT-roadmap. Daarbij wordt voortdurend gezocht naar het ideale evenwicht tussen de ambitie om zowel de interne efficiëntie als de klanttevredenheid naar een hoger niveau te tillen.

TOOLS

Met het oog op een vlotte werking van die nieuwe organisatie, was het essentieel om enerzijds de behoeften van onze medewerkers en de eventuele pijnpunten te onderkennen, maar anderzijds ook om de succesfactoren van onze organisatie te identificeren. Vandaar dat we processen en instrumenten op elkaar trachtten af te stemmen, zodat elke afdeling over de nodige middelen beschikt om haar werk te doen.

De centrale rol van data

Centraal in die nieuwe organisatie staan data. Opdat data nuttig zouden zijn moeten ze stuk voor stuk worden gevalideerd en makkelijk toegankelijk zijn. Er werd dan ook een specifiek programma opgesteld om een thematisch grote schoonmaak te houden in de beschikbare databases. Bedoeling daarbij was om te komen tot een Master Database en een authenticiteitsattest van de data zodat men er zeker van kan zijn dat eenieder over de juiste data op het juiste moment beschikt.

Photo Laurent Bouty

Laurent Bouty

CTO

Bij de implementatie van dit plan gaan we uit van een scaling-up aanpak, gebaseerd op het verwerven van kleine ontwikkelingen en waarbij vervolgens wordt overgestapt naar complexere processen. Dit is een pragmatische benadering die het vertrouwen in de methode en strategie geleidelijk opbouwt en verstevigt.

Photo de Laurence Paulus

Laurence Paulus

HR Manager

In dit proces speelde het Middle Management een essentiële rol dankzij zijn kennis van het terrein en ervaring van de werkelijkheid binnen de bedrijfswereld. Door onze managers te betrekken bij het proces konden we het plan toetsen aan de realiteit. Het Middle Management vormt de hoeksteen van de organisatie, het staat immers garant voor de slagkracht en bepaalt het tempo. Zijn rol bij de transformatie illustreert perfect het belang van zijn voortrekkersrol bij het op gang brengen van veranderingen.

PEOPLE

Op vlak van human resources bestond de uitdaging erin deze nieuwe visie af te stemmen op de rollen van eenieder binnen de structuur. Deze fase van het plan hield dus een reorganisatie in van de teams en een volledige en gedetailleerde herwerking van de functiebeschrijvingen.

personnes qui marchent
Iedereen zet zijn schouders onder de verandering.

Maar de echte menselijke uitdaging lag wellicht voornamelijk in het zich toe-eigenen door de diverse teams van de verschillende tools en processen in hun dagelijkse taken. Van maart tot oktober werd het Middle Management bij het proces betrokken om de strategie te toetsen aan de realiteit op het terrein, de voorstellen door te spelen en ze aan te passen. Na die valideringsfase volgde een rits interne vergaderingen. Daarbij werden de managers als ambassadeurs van de transformatie betrokken om de strategie te communiceren en er alle medewerkers bij de les te houden.

Het streefdoel is om de urgentie terug te dringen, om sterker te staan, maar ook om structuur en sereniteit te brengen op alle niveaus van de organisatie.

Dankzij de groeivertraging van IRISnet hadden de verschillende medewerkers de gelegenheid om zich in 2022 dit transformatieproces eigen te maken. Een groot deel van de uitdaging bestond erin om de sinds zijn oprichting zo kenmerkende wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie niet verloren te laten gaan, maar er tegelijk structuur en een sterke methodologie aan toe te voegen, met als doel nog dichter bij de klant te staan. Dankzij deze nieuwe organisatie, die heel wat denkwerk en aanpassing vergde van alle teams, kan de organisatie de toekomstige ontwikkelingen en investeringen in het kader van de nieuwe publiek-private samenwerking met meer vertrouwen tegemoet zien.

Photo Laurent Bouty

Laurent Bouty

CTO

Wanneer je een strategisch plan hebt uitgedacht en het aan het papier hebt toevertrouwd, is er nog maar een kleine weg afgelegd van het traject: het moeilijkste moet nog komen. De concrete invulling van die analyse en strategie staat immers voor 90% van de te leveren inspanning. Dat alles vergt heel wat inzet en energie. Op het pad van het aanleren en invoeren van nieuwe manieren van doen en vermijden dat wordt teruggevallen op oude gewoontes, liggen heel wat valkuilen.

IRISnet3

Delen van infrastructuur

picto-drapeau-europeen
Ook Europese richtlijnen bevorderen het delen van infrastructuur

De Europese Commissie werkt momenteel aan een reeks maatregelen om het delen van infrastructuur te bevorderen en regels op te stellen om in heel Europa krachtigere en efficiëntere gigabitnetwerken versneld uit te rollen. In een op duurzaamheid gerichte aanpak zal deze GIA (Gigabit Infrastructure Act) op termijn het delen van openbare en privé-infrastructuur verplicht stellen. De doelstellingen van dit regelgevend kader omvatten het vergemakkelijken van de uitrol, het drukken van de kosten en het voorkomen van verspilling.

Photo Pascal Durdu

Pascal Durdu

Telecom consultant

Het begon allemaal met een door IRISnet opgezette studie rond de mogelijkheden voor het commercialiseren van de openbare infrastructuur. Al snel zag het cabinet van minister Bernard Clerfayt in dat om de uitrol van glasvezel in het Gewest in een stroomversnelling te brengen het belangrijk was om het potentieel van de openbare infrastructuur open te stellen voor privé-operatoren.

1

enkel aanspreekpunt

Een enkel aanspreekpunt voor de commercialisering van de openbare glasvezelinfrastructuur

De toegang tot de digitale technologie wordt steeds belangrijker voor de ontwikkeling van intelligentere, flexibelere en efficiëntere diensten. Op gewestelijk niveau is de beschikbaarheid van een hoogwaardig glasvezelnetwerk een absolute voorwaarde en biedt het een antwoord op de toenemende vraag naar connectiviteit van burgers, bedrijven en van de overheidssector.

Nagenoeg 1000 km kabel in het Brussels Gewest

Het hele proces gaat uit van de volgende vaststelling: de Brusselse overheidsinstellingen beschikken over een krachtige netwerkinfrastructuur die heel wat mogelijkheden biedt voor de uitrol van glasvezel ten behoeve van de burgers van het Gewest. Op initiatief van Bernard Clerfayt, Brussels minister voor Digitalisering, besloten vijf administraties hun krachten te bundelen en hun kabel- en kokerinfrastructuur te delen: Brussel Mobiliteit, de Haven van Brussel, Sibelga, de MIVB, Vivaqua en IRISnet. Samen zitten die administraties op 964 km infrastructuur die in een centraal systeem zal worden samengebracht dat dan aan IRISnet wordt toevertrouwd om het vervolgens openbaar ter beschikking te stellen.

Een kadaster van bestaande netwerken

Met het oog op het verkrijgen van een algemeen overzicht wat betreft de beschikbaarheid bestaat de eerste stap van het project erin de bestaande infrastructuur in kaart te brengen. Paradigm is, als operator van de digitalisering van de Gewestelijke administraties, belast met de ontwikkeling van een cartografisch instrument waarmee alle infrastructuur van de partners kan worden geïnventariseerd, samengebracht en gedigitaliseerd, met als doel het opstellen van een netwerkkadaster dat vervolgens technisch ter beschikking kan worden gesteld van de operatoren.

964

km
passief glasvezelnet

Photo Pascal Durdu

Pascal Durdu

Telecom consultant

Het heeft geen enkel zin dat binnen eenzelfde territorium verschillende providers elk hun eigen netwerkinfrastructuur uitrollen om vervolgens elkaar dood te concurreren. Het is in eenieders belang om dergelijke netwerken te delen en verspilling van middelen door redundantie te voorkomen zodat - uiteindelijk - de kosten voor de eindgebruikers worden gedrukt.

Een enkel aanspreekpunt voor het Gewest

Als referentienetwerkprovider van het Gewest fungeert IRISnet daarbij als kenniscentrum voor infrastructuurprojecten en de ontwikkeling en marketing ervan. Tot nog toe dienden privé-operatoren die netwerkmiddelen zochten, zich te richten tot elke administratie afzonderlijk. Voortaan kunnen al die operatoren terecht bij één enkele Wholesale-afdeling die een algemeen overzicht heeft op alle infrastructuur en alle inherente potentieel.

Intern heeft IRISnet enerzijds een Infraco opgezet dat is belast met het beheer van de infrastructuur en de coördinatie van de toekomstige ontwikkelingen ervan en anderzijds een Opco dat is belast met de commercialisering van dat netwerk. Dankzij die organisatie vormt IRISnet één aanspreekpunt voor alle aanvragen voor het gebruik van het netwerk en van onderbenutte kokers.

Start van de commercialisering in 2023

Telecomoperatoren kunnen dan ook gebruik maken van die gedeelde infrastructuur. De IRISnet Opco ontvangt de aanvragen, stelt de offertes op en staat in voor de betaling aan de administraties die hun netwerk ter beschikking stellen. Verwacht wordt dat in de loop van 2023 die commercialisering uit de startblokken komt. De belangstelling van potentiële klanten is immers nu al groot en dus uitermate bemoedigend.

Een win-winproject voor Gewest en operatoren

Dit project van delen en commercialiseren van de openbare infrastructuur is sowieso een win-winsituatie voor zowel de overheid als voor de privé-operatoren. De voordelen zijn legio, zowel voor het Gewest als voor de operatoren en de burgers.

>Met de gegenereerde inkomsten kunnen zowel het beheer van het netwerk als de verdere ontwikkeling ervan worden gefinancierd.
>Het gecentraliseerde netwerk wordt voortaan opengesteld voor alle Brusselse instellingen.
>Dankzij dat unieke beheer is de milieu-impact kleiner. Er is immers minder nood aan interventies en ook de overlast als gevolg van het opbreken van voetpaden wordt beperkt.
>De kostenverlaging zal uiteindelijk de burgers van het Gewest ten goede komen.

5

administraties
Sibelga, Brussel Mobiliteit, Vivaqua, MIVB,
Haven van Brusssel en IRISnet

Klanttevredenheid

Aantal tickets

#

-22,1%

We zien een terugkeer naar de normale situatie na de COVID 19 gezondheidscrisis en een daling van 22,1% van het aantal afgesloten tickets ten opzichte van boekjaar 2021.

Irisnet Evolution satisfaction

Algemene prestaties van de SLA

#

88,40%

De opwaartse trend wordt bevestigd dankzij de inspanning en de prioriteit die wordt gegeven aan de kwaliteit van de ondersteuning en de opleiding van een volwassen team.

Irisnet Evolution satisfaction

Klanttevredenheid

#

4,63/5

een gemiddelde
van 4,63 op 5 in 2022

#

82,7%

meer dan 80%
van de respondenten
geeft een score van 5 op 5

Aantal opgeleverde projecten

#

+17,5%

opgeleverde projecten in 2022
ten opzichte van 2021

Financiële resultaten

De Raad van Bestuur heeft besloten een korting toe te kennen aan de klanten van de cvba voor een bedrag van EUR 300 000 en er zal geen dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Turnover

Evolutie van de jaaromzet

Graphique evolution graphique annuel

Profit after tax

Evolutie van de profit after tax

Graphique Evolution du profit
EBITDA

11,93%

van de EBITDA
ten opzichte
van de omzet

Full time equivalent

Evolutie van FTE

Graphique Evolution Profit After Tax

AMBITIES VOOR 2023

Photo ambition

Een nieuw tijdperk kondigt zich aan

Bij het schrijven van deze tekstregels kunnen we meteen ook uitpakken met groot nieuws voor IRISnet: de gunning van de IRISnet3-opdracht is officieel rond. Dankzij de verlenging van de publiek-private samenwerking met de groep Orange kunnen we onze activiteiten dan ook gestaag uitbreiden.

Met de bevestiging van deze nieuwe beheersovereenkomst voor de volgende 15 jaar is aan alle voorwaarden voldaan om als referentie voor het Gewest op vlak van het beheer en de beveiliging van de netten een nieuwe weg in te slaan. Het verheugt ons dan ook dat we in het belang van onze medewerkers en van onze klanten steeds kunnen terugvallen op de knowhow van de groep Orange en op zijn ecosysteem dat overigens heel Europa bestrijkt.

We zijn ervan overtuigd dat met dit open en constructieve partnerschap waardevolle vooruitgang kan worden geboekt voor de verdere ontwikkeling van onze activiteiten en voor de modernisering van onze infrastructuur met zijn inherente potentieel: backbone, architectuur, diverse oplossingen, serviceplatforms, ...

Dit nieuwe tijdperk valt ook samen met het openstellen van IRISnet voor nieuwe klantenprofielen. Tot nog toe spitsten we onze energie toe op een gesloten kring van Brusselse instellingen. Voortaan kunnen we ons ook tot andere klanten richten en hen onze diensten aanbieden en ons aanbod verder uitbreiden naar bijvoorbeeld het IOT (Internet of Things), smartbuilding of nog, beveiliging.

Aan het einde van een boekjaar, gekenmerkt door een ingrijpende transformatie van onze organisatie, is IRISnet perfect gewapend om nieuwe wegen op te gaan. Meer dan ooit zullen we een actieve rol spelen in de uitrol van glasvezel binnen het Brussels Gewest, opdat alle burgers hun voordeel zouden kunnen doen met een sterke “fibre to the home” concurrentie. Ons complete team zal ook alles uit de kast halen om zowel onze huidige als onze toekomstige klanten tevreden te houden met een alsmaar efficiëntere dienstverlening.