Contact

Onderstaande bepalingen beogen de voorwaarden te definiëren waaronder IRISnet u toegang tot zijn website verleent.

Dit internetportaal is een initiatief van de BV IRISnet, een vennootschap die voortvloeit uit een publiek-privaat partnerschap tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Paradigm en de operator Orange Belgium, waarvan de hoofdzetel gevestigd is Kunstlaan 21 te 1000 Brussel.

1  Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

IRISnet verleent u toegang tot de website (irisnet.brussels) en tot de informatie die deze bevat, voor zover u zonder enig voorbehoud de voorwaarden vermeld op deze pagina ‘Gebruiksvoorwaarden’ aanvaardt. Door het internetportaal IRISnet.brussels en de daarop vermelde informatie te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden. IRISnet kan deze voorwaarden gelijk wanneer wijzigen.

2 Gebruik van het internetportaal

De inhoud van dit internetportaal wordt u enkel voor algemene informatiedoeleinden over IRISnet en zijn activiteiten ter beschikking gesteld.

De inhoud van dit internetportaal mag enkel worden gebruikt in het kader van de diensten die erop worden aangeboden en voor uw persoonlijk gebruik. Deze website mag niet als basis voor enige evaluatie van IRISnet dienen en mag in geen geval bindend zijn voor of tegenstelbaar zijn aan IRISnet. Niets op deze website mag worden beschouwd als een aanbod om diensten te kopen of te verlenen, noch om een ​​overeenkomst te sluiten.

De gebruiker verbindt zich ertoe het internetportaal te gebruiken in overeenstemming met de wetten en wettelijke en/of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag het niet gebruiken op een manier die de belangen van IRISnet, zijn leveranciers en/of partners zou schaden.

3 Garanties en beperkingen van de aansprakelijkheid betreffende het gebruik van het internetportaal

In het algemeen kan IRISnet in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van dit internetportaal of uit de onmogelijkheid om het om welke reden dan ook te gebruiken, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel, delictueel of quasi-delictueel is, of op een foutloze of andere aansprakelijkheid steunt, zelfs niet als IRISnet voor de mogelijkheid van dergelijke schade gewaarschuwd werd.

3.1   Informatie

IRISnet schakelt alle redelijke middelen in om op zijn internetportaal informatie te publiceren die bij zijn weten bijgewerkt is. IRISnet garandeert echter niet de geschiktheid, juistheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch dat zijn website in alle opzichten steeds volledig en bijgewerkt zal zijn. De informatie op dit internetportaal kan inhoudelijke onnauwkeurigheden, technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie wordt ter informatie verschaft en kan regelmatig worden gewijzigd. IRISnet mag gelijk wanneer en zonder waarschuwing verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website aanbrengen.

Het gebruik van deze website, en dus van de informatie die verkregen wordt of van de elementen die gedownload worden tijdens het gebruik van deze dienst, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. IRISnet wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade die uit het gebruik van de informatie op dit internetportaal zou kunnen voortvloeien.

Bovendien erkent de gebruiker dat hij als enige aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade aan zijn computersysteem of voor eventueel gegevensverlies ten gevolge van het downloaden van gelijk welke inhoud.

3.2   Toegang tot het internetportaal

Deze website wordt op basis van een ‘as is’ dienst aangeboden en is toegankelijk naargelang de beschikbaarheid ervan. IRISnet kan niet garanderen dat de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn, dat de resultaten verkregen met behulp van de dienst exact en/of betrouwbaar zullen zijn, noch dat eventuele gebreken in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden.

3.3   Hyperlinks

Dit internetportaal bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u louter ter informatie ter beschikking gesteld worden. IRISnet  controleert deze sites niet, noch de daarop vermelde informatie, en kan dus geen enkele garantie bieden wat de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie betreft.

IRISnet wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele ongeschikte, onwettige of illegale inhoud op de hyperlinks en voor eventuele schade die uit de raadpleging ervan zou kunnen voortvloeien.

3.4   Handelingen van de internetgebruikers

IRISnet kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van de internetgebruikers.

4 Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen en inlichtingen die op dit internetportaal toegankelijk zijn, evenals de compilatie en samenstelling ervan (teksten, foto's, afbeeldingen, iconen, video's, software, databanken, gegevens...) zijn door de intellectuele eigendomsrechten van IRISnet beschermd.

De namen en logo's van IRISnet die op het internetportaal verschijnen, zijn beschermde handelsmerken en/of handelsnamen. De portaalmerken (IRISnet.brussels) mogen niet in verband met andere producten of diensten dan die van IRISnet worden gebruikt op een manier die verwarring bij de consumenten zou kunnen veroorzaken of op een manier die IRISnet in opspraak of diskrediet zou brengen.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming ter zake mag de gebruiker in geen geval dit internetportaal geheel of gedeeltelijk op gelijk welke drager, via gelijk welk middel of op gelijk welke manier kopiëren, reproduceren, vertalen, weergeven, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, in licentie geven, overdragen of verkopen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IRISnet. Elke inbreuk hierop kan tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolgingen leiden.

5 Privacybeschermingsbeleid

5.1   Principes

IRISnet wenst zich aan de nieuwe digitale werkelijkheid en de nieuwe bepalingen van de Europese wetgeving aan te passen.

Dit portaal (IRISnet.brussels) voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze verordening versterkt de rechten van de Europese burgers en geeft hen meer controle over hun persoonlijke gegevens, met name door hen een uniform juridisch kader aan te bieden.

Als uitgever van het portaal IRISnet.brussels heeft IRISnet een duidelijk en nauwkeurig beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens gedefinieerd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die ter zake van toepassing zijn.

In dit deel worden de volgende vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens beantwoord:

5.2   Welke persoonsgegevens worden ingezameld en voor welke doeleinden?

IRISnet zamelt enkel persoonsgegevens in voor zover dit nodig is om een ​​welbepaalde functie te vervullen. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De volgende gegevens worden ingezameld:

  • Identificatiegegevens: uw e-mailadres en alle informatie in de e-mails die u verzendt wanneer u een dienst van IRISnet contacteert (Klantendienst; Communicatiedienst; Helpdesk; Webmaster)
  • Gegevens in verband met uw verzoeken wanneer u een dienst van IRISnet contacteert (Klantendienst; Communicatiedienst; Helpdesk; Webmaster)

Deze persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om het volgende legitieme doel te bereiken:

  • Uw verzoeken ontvangen en beantwoorden wanneer u een dienst van IRISnet contacteert (Klantendienst; Communicatiedienst; Helpdesk; Webmaster);

5.3   Wie kan zijn toestemming geven?

De gebruiker bevestigt zijn instemming en geeft zijn duidelijke, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn gegevens. Hiertoe moet de gebruiker via het elektronisch formulier een ‘uitdrukkelijke verklaring’ indienen.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming gelijk wanneer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking ervan gegeven werd.

Wanneer hij de diensten van deze site gebruikt, verklaart de gebruiker, in overeenstemming met het Belgisch en Europees burgerlijk recht, dat hij bevoegd is om zijn rechten uit te oefenen of – indien hij minderjarig is – dat hij de geldige voorafgaande toestemming van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers verkregen heeft.

IRISnet ziet toe op de bescherming van de privacy van minderjarigen en moedigt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan om actief bij de onlineactiviteiten van hun kinderen betrokken te zijn. Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen in geen geval zelf toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op het gebruik van deze site. IRISnet kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de diensten zonder bovenvermeld toezicht en bovenvermelde toestemming gebruikt zouden worden.

5.4   Voor wie zijn de persoonsgegevens bestemd?

De ingezamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn voorbehouden voor het exclusief gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke. In geen geval mogen ze worden overgedragen aan een derde of aan een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

Verwerkingsverantwoordelijke voor de website (IRISnet.brussels): IRISnet – Kunstlaan 21 – 1000 Brussel.

5.5   Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens van de gebruiker zullen op een wettige, eerlijke en transparante manier worden gebruikt voor de directe verwerking van zijn verzoeken, berichten of inherente handelingen op de website. Ze zullen worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de persoonsgegevens vrijwaart, met inbegrip van de bescherming tegen de ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen het verlies ervan.

5.6   Welke rechten kunt u uitoefenen op de gegevens die u aanbelangen?

Overeenkomstig de Europese Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens heeft de gebruiker volledige duidelijkheid over de verwerking van zijn gegevens. De gebruiker kan de hieronder aan hem toegekende rechten laten gelden, door de verwerkingsverantwoordelijke een ondertekend en gedateerd verzoek te bezorgen, vergezeld van een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, welke kopie hij ter plaatse afgeeft, via de post naar volgend adres opstuurt – IRISnet, Kunstlaan 21, 1000 Brussel – of via e-mail naar dataprivacy01@irisnet.brussels verstuurt. Indien het verzoek ter plaatse ingediend wordt, zal de persoon die het ontvangt, onmiddellijk een gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging aan de opsteller van dit verzoek bezorgen. Indien u niet tevreden bent over een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u onze Data Protection Officer contacteren via e-mail (dataprivacy01@irisnet.brussels) of via de gewone post (Data Protection Officer, IRISnet, Kunstlaan 21, 1000 Brussel).

5.6.1     Toegangsrecht

De gebruiker van het internetportaal heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de mededeling in een begrijpelijke vorm te verkrijgen van de gegevens die verwerkt worden alsook van alle beschikbare informatie over de oorsprong van deze verwerking.

De inlichtingen worden onverwijld en binnen de maand na de ontvangst van het verzoek meegedeeld.

5.6.2     Recht op rechtzetting

De gebruiker mag kosteloos alle onjuiste persoonsgegevens die hem aanbelangen, laten rechtzetten en alle persoonsgegevens laten wissen of verwijderen die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn, of waarvan de registratie, mededeling of bewaring verboden is of die langer dan gedurende de toegestane periode bewaard werden.

De gevraagde rechtzetting of verwijdering van gegevens moet door de verwerkingsverantwoordelijke binnen de maand volgend op de indiening van het verzoek worden meegedeeld aan de gebruiker en aan de personen aan wie de onjuiste, onvolledige en irrelevante gegevens meegedeeld zijn, tenzij de kennisgeving aan deze bestemmelingen onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt.

5.6.3     Recht op bezwaar

Om ernstige en legitieme redenen die met een bijzondere situatie verband houden, heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens die hem aanbelangen, tenzij deze ingezameld worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen, als ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of als ze gebruikt worden voor een doel waarvoor de gebruiker duidelijk zijn toestemming gegeven heeft. Indien dit bezwaar gerechtvaardigd is, mag de door de verwerkingsverantwoordelijke uitgevoerde verwerking geen betrekking meer hebben op deze gegevens.

5.6.4     Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens

De gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens die hem aanbelangen en aan de verwerkingsverantwoordelijke bezorgd werden, in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen, zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens meegedeeld werden, er zich tegen verzet indien: a) de verwerking op de toestemming of een contract steunt; (b) de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen uitgevoerd wordt.

5.6.5     Recht om vergeten te worden en recht op de beperking van de gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen. Hij heeft ook het recht om het gebruik van zijn persoonsgegevens te beperken. In beide gevallen moet worden voldaan aan de voorwaarden die door de Verordening voorzien zijn. Het gegevensbeschermingsbeleid doet geen afbreuk aan de rechten waarover IRISnet beschikt ten aanzien van bepaalde gebruikers jegens dewelke een contract, de wet of enig ander contractueel, reglementair of wettelijk document hem toestaat uitgebreidere operaties uit te voeren. In dit geval is de meest gunstige norm voor IRISnet van toepassing.

5.7   Hoe worden de cookies gebruikt?

IRISnet wenst de bezoekers van zijn internetportaal te informeren over het gebruik van wat de wet als “informatie opgeslagen op de eindapparatuur van een eindgebruiker” omschrijft, beter bekend als ‘cookies’.

Een cookie is een bestand dat door de IRISnet server verzonden wordt, op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt, de link naar de bezochte website bijhoudt en een bepaalde hoeveelheid informatie over dit bezoek bevat.

De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren door zijn browser op een gepaste manier te configureren. Deze weigering kan echter de toegang tot bepaalde diensten van het internetportaal verhinderen.

5.7.1     Functionele cookies:

Deze cookies zijn eigen aan het content management platform Plone, dat als de ‘motor’ van de site van IRISnet omschreven kan worden.

Met behulp van Plone cookies kan men bepaalde functionaliteiten van de site beheren. Deze cookies zijn anoniem (de ingezamelde informatie kan niet aan uw identiteit worden gekoppeld). Bovendien vervallen Plone cookies, met uitzondering van de cookie die uw taalvoorkeur instelt, wanneer u uw browser sluit. Ze worden dus van uw computer of terminal verwijderd wanneer u deze software verlaat.

5.7.2     Statistische cookies:

De website IRISnet.brussels gebruikt de diensten van Google Analytics om het verkeer en gedrag van zijn gebruikers te analyseren.

Met behulp van statistische cookies kan de website IRISnet.brussels bijvoorbeeld het aantal bezoekers achterhalen, alsook hun geografische locatie, hun parcours op de site (hoe ze er toegang toe gekregen hebben, via welke pagina, welke pagina’s hun sessie gevolgd hebben en via welke pagina ze de site verlaten hebben), het tijdstip van hun bezoek… Deze cookies zijn anoniem en hebben een maximale levensduur van 2 jaar.

5.8   Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen?

5.8.1     Kwaliteit

De website IRISnet.brussels stelt alles in het werk om onjuiste, onvolledige, irrelevante of verboden gegevens te corrigeren, te verwijderen en bij te werken.

5.8.2     Vertrouwelijk karakter

Enerzijds ziet de website IRISnet.brussels erop toe dat de personen die onder zijn gezag werken, enkel toegang hebben tot de gegevens die en enkel de gegevens kunnen verwerken die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of die onontbeerlijk zijn voor de doeleinden van de dienst. Anderzijds ziet de website erop toe dat diezelfde personen geïnformeerd worden over de principes en voorschriften van de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan.

5.8.3     Veiligheid

Om de veiligheid van de persoonsgegevens te vrijwaren, heeft de website IRISnet.brussels passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd tegen de toevallige of ongeoorloofde vernietiging van, het toevallige verlies van, de wijziging van, de toegang tot en elke andere ongeoorloofde verwerking van de informatie die hij op zijn internetportaal ontvangt.

De genomen maatregelen zijn van een passend beschermingsniveau, rekening houdend met de kosten die aan de toepassing ervan verbonden zijn, de stand van de techniek ter zake alsook de aard van de te beschermen gegevens en van de mogelijke risico’s.

5.9   Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die de identificatie van de gebruiker toelaat gedurende een periode die niet langer is dan die welke nodig is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens verwerkt worden. Na deze periode zullen de gegevens automatisch uit onze databanken worden verwijderd.

5.10  Het register voor de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) houdt IRISnet een register van de activiteiten voor de verwerking van de persoonsgegevens bij.

5.11  Welke zijn de rechtsmiddelen?

Als de gebruiker vindt dat zijn persoonsgegevens verwerkt werden op een manier die niet met de Europese Verordening overeenstemt, kan hij kosteloos klacht indienen bij de toezichthoudende overheid in geval van moeilijkheden bij de uitoefening van bovenvermelde rechten of van de niet-naleving van verplichtingen die uit deze verordening voortvloeien.

De gebruiker geniet ook een recht op een effectief gerechtelijk beroep ten aanzien van bepaalde handelingen en beslissingen van de toezichthoudende overheid wanneer deze laatste een juridisch bindend besluit neemt of wanneer ze de gebruiker niet binnen de drie maanden over de voortgang of het resultaat van zijn klacht informeert.

6 Geschillenregeling, bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden door het Belgisch recht en de Europese regelgeving beheerst. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, zal aan een bemiddelingsprocedure worden onderworpen. In geval van mislukking zal het geschil aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) worden voorgelegd.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm zal worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere commerciële documenten en registers die in gedrukte vorm aangemaakt en bewaard worden.

7 Contacten